Bethlen Mihály, bethleni, gr.

ID 3327 Szerző Jankovics József Címszó Bethlen Mihály, bethleni, gr. Alcím Bethlenszentmiklós, 1673. júl. 18.–Brassó, 1706 második fele Szócikk Útinaplóíró. →Bethlen Miklós fia. Apja otthoni és nagyenyedi tanulás után európai körútra küldte. 1691. június–1695. március között Frankfurt és Franeker egyetemeit látogatta, megtekintette Dánia, Svédo., Anglia, Belgium, Hollandia, Svájc, Olaszo., Ausztria, Lengyelo. fő látnivalóit, fölkereste híres

Boér Márton

ID 3351 Szerző Jankovics József Címszó Boér Márton Alcím 17. sz. Szócikk Erdélyi ítélőszéki táblai jegyző, alkalmi versszerző. 1687. szept. 11.–1688. jan. 1. között megírta 12 részből álló verses útleírását, egy gyönge verselésű, de tartalmas beszámolót a Portára tartó erdélyi követségnek a Balkánon át Isztambulba és vissza vezető útjáról, viszontagságaikról. Ez az egyetlen ismert 17.

Csernátoni Pál

ID 3562 Szerző Jankovics József Címszó Csernátoni Pál Alcím Alsó- vagy Felsőcsernáton, 1633?–Nagyenyed, 1679. febr. 29. e. Szócikk Karteziánus szellemű ref. tanár, →Apácai Csere János tanítványa Gyulafehérvárott. Vlsz. mesterét követve került Kolozsvárra, ahol lektor, a retorika oktatója és az iskolai tanács írnoka. 1661 májusában →Bethlen Miklóst kíséri nevelőként európai tanulmányi körútjára (Heidelberg, Utrecht, Leiden). 1663-ban

Darholcz Kristóf, ifj., fintai

ID 3587 Szerző Jankovics József Címszó Darholcz Kristóf, ifj., fintai Alcím 1610-es évek–1640. júl. 5. e. Szócikk Fordító. Darholcz Ferenc mecénás fia, a Balassi–Rimay-körhöz tartozó, a Balassi fivérek halálára emlékvers-gyűjteményt kiadó tudós humanista, →id. Darholcz Kristóf unokája. Egyetlen ismert művét a középkorból eredeztette vagy pedig →Tolnai Dali Jánosnak tulajdonította az egyháztörténet-írás. Az eredetileg Musophilus álnéven

Gulácsi Albert

ID 4120 Szerző Jankovics József Címszó Gulácsi Albert Alcím 17. sz. második fele Szócikk Naplóíró. →II. Apafi Mihály titkára, Bécsben mellette tartózkodva lejegyezte Apafi emlékiratait, beszédeit, imádságait, s lemásolt egy latin gúnyverset Erdély helyzetéről. Gulátsi Albertnek, Apafi Mihály fejedelem secretariusának Diariuma (1691–96) c. kiadatlan naplóját az Erdélyi Múzeumegylet kézirattárában őrizték. Ma a Román Tudományos Akadémia

Gyöngyösi István

ID 4144 Szerző Jankovics József Címszó Gyöngyösi István Alcím Ungvár?, 1629–Rozsnyó, 1704. júl. 24. Szócikk Költő. A 17. sz.-i familiáris udvari költő tipikus pályaívét futotta be: ref. köznemesi családba született, →Comenius keze alatt tanult Sárospatakon, majd füleki seregbíró, 1663-tól →Wesselényi Ferenc nádor belső bizalmi embere, titkára. Ura halála és az összeesküvés kitudódása után rövid időre

Kazinczy András

ID 4515 Szerző Jankovics József Címszó Kazinczy András Alcím Sárospatak, 1661 vagy 1662–Sátoraljaújhely, 1728. nov. 17. Szócikk Ref. naplóíró, versszerző. →Kazinczy Ferenc dédapja. Kassán és Podolinban, majd a nagyszombati jezsuitáknál tanult, de visszatért a ref. vallásra. 1700-tól ungi alispán. →II. Rákóczi Ferenc alatt a megye nemességének főkapitánya, országgyűlési követe a szécsényi és az ónodi országgyűlésen.

Keczer Ambrus, lipóczi

ID 4523 Szerző Jankovics József Címszó Keczer Ambrus, lipóczi Alcím 1620–1671 Szócikk Naplóíró. K. András Sáros m.-i alispán fia, →Thököly István bizalmasa, gazdasági ügyeinek intézője. 1671-ben a Wesselényi-összeesküvésben való részvétel vádjával a pozsonyi törvényszék elé idézték, de útban Nagyszombat felé a szekéren ötvenegy éves korában meghalt. 1663. jan. 1.–1669. dec. 31. között napról napra vezetett

Keresztúri Bíró Pál

ID 4570 Szerző Jankovics József Címszó Keresztúri Bíró Pál Alcím Bodrogkeresztúr, 1594?–Görgény, 1655. dec. Szócikk Ref. egyházi író, udvari lelkész, pedagógus. Vlsz. szülőfalujában végzett alapfokú iskolát, 1617-ben iratkozott be Sárospatakra, ahol 1620–22-ben a seniori tisztet töltötte be. 1622-től egykori iskolájának rektora. 1624 tavaszától Brémában, ugyanazon év augusztusától Leidenben tanult, átlátogatott Angliába is. 1626 augusztusában →Alvinczi

Labsánszky János

ID 4762 Szerző Jankovics József Címszó Labsánszky János Alcím Lapsánszky; 17. sz. második fele–1711 u. ? Szócikk Író, politikus. →Szelepcsényi György esztergomi érsek titkára, az ellenreformáció harcos híve. Extractus brevis et verus, quo candide demonstratur acatholicorum praedicantium e Regno Hungariae proscripto et degradatio facta esse respectu rebellionis c. művével a gályarabságra ítélt prot. prédikátorok peréről

Laus Podagrae

ID 4819 Szerző Jankovics József Címszó Laus Podagrae Alcím „Egy szegény poéta a köszvényeseknek…”; 17. sz. első fele Szócikk Ironikus verses dicséret. A →Szenci Kertész Ábrahám váradi nyomdájában 1647–49 között megjelent, címlap és impresszum nélkül, egyetlen példányban (OSZK) fennmaradt ironikus köszvénydicséret, ha hihetünk a vers kolofonjának, az erdélyi Székelyszentmihályon keletkezett. Szerzőjét nem ismerjük. A humanista

Lónyay Anna

ID 4879 Szerző Jankovics József Címszó Lónyay Anna Alcím 1625 k.–1693 k. Szócikk Levélíró. L. Zsigmondnak, Kraszna, Bereg m. főispánjának, →Bethlen Gábor tanácsosának és hadvezérének lánya, hadadi Wesselényi Istvánnak, Közép-Szolnok m. főispánjának felesége. A férje halálát követő évben (1657) →Kemény Jánosnak, a később tragikus sorsot ért fejedelemnek a jegyese lett, de házasságkötésükre csak a vőlegény

Madách Gáspár, sztregovai

ID 4907 Szerző Jankovics József Címszó Madách Gáspár, sztregovai Alcím 1590 k.–1641 k. Szócikk Költő, fordító. M. Péter fia, →Rimay János unokaöccse. Tanulmányairól nincsenek adataink, jogászi iskolázottságára vall, hogy jelentős részt vállalt Nógrád m. adminisztrációjában: előbb megyei szolgabíró, 1625–31 között megyei esküdt, 1635-től alispán. 1637 k. Balassa Simon ügyvédje, ill. kékkői uradalmának prefektusa. Rimayval szoros

Pataki Füsüs János

ID 5346 Szerző Jankovics József Címszó Pataki Füsüs János Alcím Fűsűs, Fűsüs, Fűsős; Sárospatak, ?–Szatmár, 1629 tavasza Szócikk Ref. lelkész, író. Mezővárosi polgári vagy kézműves családból származott. Szülővárosában végzett iskolák után, rokonai támogatásával, külföldi peregrináció során folytatta tanulmányait. 1616. júl. 27-én írta be nevét a heidelbergi egyetem anyakönyvébe, 1617. júl. 3-án pedig Marburgban subscribált. Heidelbergben

„Pöngését koboznak…”

ID 5457 Szerző Jankovics József Címszó „Pöngését koboznak…” Alcím Szócikk A →Madách Gáspár kézírásában a →Rimay–Madách-kódexben fennmaradt, 1630 k. másolt négystrófás vers; apróbb, esetleg a másolásból fakadó hibái ellenére a régi magyar költészet mesterdarabja. Szerzőjét nem tudjuk azonosítani, de a vers zárt szerkezete, alliterációban gazdag akusztikai megoldásai, logikus vonalvezetése, hangulati egysége és az egynemű trópusokból

Révay Erzsébet

ID 5573 Szerző Jankovics József Címszó Révay Erzsébet Alcím 1660?–Mosóc, 1732. nov. 19. Szócikk Versszerző és imádságíró(?). R. Imre (†1688) Turóc m.-i főispán és Divékújfalusi Újfalusi Kata (†1700) lánya, →Petrőczy István, majd Philip Henrik Calisch felesége. Mind szülei, mind első férje halálára írt vagy szereztetett halotti búcsúztató verseket – az anyját elsiratók szlovákul is megjelentek

Rimay–Madách-kódex

ID 5589 Szerző Jankovics József Címszó Rimay–Madách-kódex Alcím OSZK, Quart. Hung. 3245–3246 Szócikk A 17. sz. első harmadának egyik legjelentősebb kéziratos vers- és prózagyűjteménye. A →Madách Gáspár kézírásában fennmaradt füzetek valójában csak azután álltak össze kötetekké, hogy Radvánszky János a 19. sz. végén megtalálta őket sajókazai levéltárában. Minden valószínűség szerint ő köttette egybe, ill. látta

Rozgonyi Varga János

  ID 5611 Szerző Jankovics József Címszó Rozgonyi Varga János Alcím Rozgonyi Sutoris; Rozgony, 1611 vagy 1612–?, 1697 e. Szócikk Ref. lelkész, esperes, önéletíró. Felsőbb iskoláit 1626-tól Sárospatakon, majd Kolozsváron és Gyulafehérváron végezte, közben a brassói magyar iskolában (1632), Bánffyhunyadon (1634) és Marosvásárhelyen (1636–38) tanított. 1637 végén visszatért Gyulafehérvárra. →Geleji Katona István támogatásával I. Rákóczi

Solymosi Nagy Mihály

ID 149 Szerző Jankovics József Címszó Solymosi Nagy Mihály Alcím 1673?–Szatmár, 1729. febr. 9. Szócikk Ref. lelkész, tanár, egyházi író. Alsóbb tanulmányai befejeztével, 1696-tól a nagyszebeni magyar iskola praeceptora. Itt készült saját korában ki nem adott verseinek java: névnapi vagy születésnapi köszöntők, melyek az iskola diákjainak tanulását támogató szász városi vezetőket ünnepelték (→Köleséri Sámuel, →Valentin

Szatmárnémethi János

ID 589 Szerző Jankovics József Címszó Szatmárnémethi János Alcím †17. sz. második harmada-vége Szócikk Ref. versszerző, tanár. A szatmári iskola poétikai osztályának praeceptoraként mondott halotti búcsúztató költeményt Vay Péter özvegye, →Vay Ádám anyja, Zoltán Anna temetésén, 1681–85 között, Kegyesség győzedelme címmel. Vlsz. ő a vers szerzője is. A búcsúztató szövege a→Győri György-énekeskönyvben maradt fenn, amelynek