Széchy Anna Mária

ID 640 Szerző Jankovics József Címszó Széchy Anna Mária Alcím ejtsd: szécsi; 1610 k.–Kőszeg, 1679. júl. 18. Szócikk Versszerző(?), mecénás, levélíró. Sz. György és Homonnai Drugeth Mária lánya, 1627-től →Bethlen Gábor unokaöccsének, ifj. Bethlen Istvánnak felesége. Férje korai halálát követően (1633) rozsályi Kun Istvánnal köti össze életét. Házasságuk azonban rosszul sikerül, a férfias szórakozásokat, lovaglást,

Szilágyi György

ID 1441 Szerző Jankovics József Címszó Szilágyi György Alcím Georgius Sylvanus; †London?, 1702? Szócikk Angliában működő, foglalkozását kiadványaiban „magyar orvosdoktor”-ként (medicus Pannonicus) megjelölő teológus, klasszika-filológus szövegkiadó, tanár. Hazai iskolázásáról nincsenek adatok, vlsz. a Szilágyságból indult külföldi egyetemekre. 1666-ban Heidelbergben tűnt fel, innen Zürichbe ment, majd Bázelban tartózkodott 1666. júl. 13-tól 1668. máj. 11-ig, amikor is

Thököly haditanácsa

ID 1932 Szerző Jankovics József Címszó Thököly haditanácsa Alcím „Lincből hogy érkezék…”, 1680 ősze Szócikk Propagandisztikus →voksoló vers, melyben →Thököly Imre kuruc seregének főtisztjei és fontosabb személyiségei szavazás formájában arról a kérdésről fejtik ki álláspontjukat, hogy kössenek-e fegyverszünetet vagy békét a Habsburg-uralkodóval, vagy pedig a török csapatokra támaszkodva s némi keresztény segítségben reménykedve folytassák a

Thököly búcsúéneke

ID 1930 Szerző Jankovics József Címszó Thököly búcsúéneke Alcím „Eredj, siess, kérlek…”, 1691. jan 20. e. Szócikk Búcsúvers. A szakirodalom által elfogadott címnél pontosabban határozza meg a vershelyzetet, ha a búcsú motívumról →Thököly Imre és felesége, →Zrínyi Ilona szerelmi levélváltására kerül át a hangsúly. Az ún. búcsúlevelet ugyanis a rá adott válasz követi („Isten hozzád,

Tolhopff, Johannes

ID 2103 Szerző Jankovics József Címszó Tolhopff, Johannes Alcím Dolhopff, Tolkopf; Kemnat, 1440 k.–Regensburg 1503. ápr. 26. Szócikk Csillagász. Iskoláit 1465-ben Lipcsében kezdte, ahol később maga is tanított, majd az újonnan alapított ingolstadti egyetemen lett professzor, 1473–75-ben pedig rektor és dékán. Az asztrológia és az asztronómia mellett matematikával, később irodalommal is foglalkozott. Már Lipcsében megismerkedhetett

Tolnai Dali János

ID 2110 Szerző Jankovics József Címszó Tolnai Dali János Alcím Tolnai Dáli; Várad?, 1606–Tarcal, 1660 tavasza Szócikk Ref. egyházi író, lelkész, a →puritanizmus legelső formátumos terjesztőinek egyike. Bisterfeld-pártfogolta gyulafehérvári diákoskodás után 1630-tól rektorként tanított Kolozsvárott. 1631. okt. 31-én már Leidenben, 1732. márc. 24-én Franekerben, szept. 28-án pedig Groningenben iratkozott be az egyetemre mint →I. Rákóczi

Udvarhelyi Péter

ID 2253 Szerző Jankovics József Címszó Udvarhelyi Péter Alcím †1661 e. Szócikk Ref. fordító, székely nemes. 1640-ben Kelet-Mo.-on tartózkodva megismerkedett a Lipsius Politicorum sive civilis doctrinae libri sex (Leiden, 1589) c. államelméleti értekezését lefordító →Laskai Jánossal, s a következő évben Bártfán napvilágot látó műhöz (A polgári társaságnak tudományáról) a magyar (szkíta) nyelvet és Laskai fordítását

Udvarhelyi Tölcséres Mihály

ID 2254 Szerző Jankovics József Címszó Udvarhelyi Tölcséres Mihály Alcím Székelyudvarhely, 1670–Kolozsvár, 1737. márc. 2. Szócikk Ref. egyházi író, tanár. Székelyudvarhely után Debrecenben (1686), Kolozsváron (1693), majd 1697-től Nagyenyeden járt iskolába. 1701-től rektor volt Máramarosszigeten, ahol összegyűjtötte a peregrinációjához szükséges pénzt, s 1705-től a franekeri egyetemen folytatta tanulmányait. 1707-ben ismét Máramarosszigeten bukkant fel, ahonnan 1721-ben

Váradi Belényesi Ferenc

ID 2308 Szerző Jankovics József Címszó Váradi Belényesi Ferenc Alcím †1673 u. Szócikk Ref. író, Küküllő m.-i nemes. A nagyobb kancellária írnoka (1641–42), a váradi káptalan requisitora (1649), Bihar m. jegyzője, →Szalárdi János „egyik váradi alispán”-ként említi, ez a poszt vlsz. azonos a bihari alispáni címmel. 1663–64 fordulóján Apafi a törökhöz, ill. 1664-ben a havasalföldi

Váraljai G. Lőrinc

ID 2317 Szerző Jankovics József Címszó Váraljai G. Lőrinc Alcím 1620–Szatmár, 1671. aug. Szócikk Ref. lelkész, prédikációíró. Debrecenben 1639. máj. 22-én kezdte meg felsőbb osztályú tanulmányait, de Sárospatakon 1643-ban került a nagyobb diákok közé. Hollandiában peregrinált: 1646 májusában a franekeri, majd ugyanezen év júl. 28-án a groningeni, 1647. ápr. 10-én pedig a leideni egyetem matrikulájába

Zilahi János

ID 2506 Szerző Jankovics József Címszó Zilahi János Alcím †1737 Szócikk Tanár, ref. lelkész, versszerző. Feltehetőleg az 1681-ben elhunyt zilahi elsőpap, Z. János fia. A sárospatak-gyulafehérvári kollégium tanulója, 1693. nov. 3. és 1695. jan. 15. között szeniora is volt. Egy 1692. máj. 19-ről fennmaradt, vlsz. →Bethlen Miklóshoz írott legációs levelével küldte diáktársait adományt gyűjteni. Iskolái

Zrínyi Ilona, gr.

ID 2512 Szerző Jankovics József Címszó Zrínyi Ilona, gr. Alcím Ozalj?, 1643?–Nikomédia, 1703. febr. 18. Szócikk →Zrínyi Péter és →Frangepán Anna Katalin lánya; 1666 márciusától →I. Rákóczi Ferenc, 1682 júniusától →Thököly Imre felesége; →II. Rákóczi Ferenc anyja. Gyermekkorát Horváto.-ban töltötte, apja 1665-től horvát bán. Otthonában igényes neveltetést kapott, legalább négy nyelven beszélt, levelei kitűnő íráskészségről,