Az alábbiakban a honlap saját tárhelyéről hozzáférhető, a bejegyzések alapjául szolgáló PDF fájlok elérési útvonalait listáztuk. Ha a honlapon közzétett cikkek listájára, ill. azok részletes bibliográfiai adataira kíváncsi, kérjük látogasson el a Bibliográfia oldalra. Ha konkrét cikket, témát vagy kifejezést keres, használja az alábbi gyorskeresőt! (A találatok szűkíthetők a lenyíló jelölőnégyzetek segítségével.)

További találatok...

Generic selectors
Csak pontos találatok
Keresés a címben
Keresés a cikkek szövegében
Post Type Selectors
Szűrés kategória szerint
Gyászhír
Hírek
MAMŰL
Tanulmányok

„Akadtam egy picturára…”: Rimay János és Madách Gáspár allegorikus versének képzőművészeti vonatkozásai

A „meg-ocsmányított Cupido”

A „Murányi Vénus” – tanúvallomásainak tükrében

A Bethlen Miklósnak tulajdonított röpiratok szerzőségéről

A bethleni Bethlenek szerepe Erdély íráshasználatában

A Gyöngyösi-recepció XVIII. századi csúcspontja, Kovásznai Sándor Gyöngyösiről írt száz magyar versek

A hungarológiáról és magyarországi intézményeiről

A levélíró Bethlen Miklós arcképéhez

A levélíró Gyöngyösi István

A Madách Gáspár-jelenség: Erotikus költészetünk regiszterei

A Magyar Athenas értékszempontjai

A magyar halandzsa kezdeteihez

A magyar peregrinusok Európa-képe

A Novissima Tuba szerzője és fordítója

A Pápai Páriz család angol kapcsolatainak történetéhez

A Royal Society érdeklődése Magyarország és Erdély iránt a 17. század hatvanas éveiben

A történelemalakító nő. Széchy Mária szerepe a Wesselényi-»összeesküvés« felemelkedésében és bukásában

Adalékok Gyöngyösi István és Thököly Imre kapcsolatához

Ami az Önéletírásból kimaradt…

Apa és fiú. Bethlen János és Bethlen Miklós portréjához

Apáczai hatása Bethlen Miklós pedagógiai és iskolapolitikai törekvéseire

Apponyi Balázs könyvdedikációi

Az “új életre hozatott” Gyöngyösi István

Az irodalmi társaságok mint a Gyöngyösi-kultusz ápolói

Balassi Bálint számmisztikája

Balassi Bálint, az első magyar “nyugatos” költőnk

Bethlen Farkas és műve

Bethlen Gábor politikájának követését sugalmazó politikai tervezet a 17. század utolsó harmadából

Báthory Gábor meggyilkolásának újabb változata

Bethlen János, a politikus és a történetíró: Erdély története Szalárdi és Cserei között

Bethlen Miklós a vallási unióról

Bethlen Miklós leveleinek formai, műfaji és stilisztikai jellemzői

Bethlen Miklós Önéletírása egyik szöveghelyének hátteréhez: Balassi (III) Imre és Wesselényi Ferenc nádor kommunikációs stratégiája

Bethlen Miklós politikai útja a Moribunda Transylvaniától a Columba Noéig

Bethlen Miklós: Moribunda Transylvania

Bethlenek, Vayak, Dujardinok – Vay Erzsébet életének tükrében

Bibliothecarius doctus – librorum cultor

“Csináljunk Erdélyből egy kis Hollandiát”: Bethlen Mihály útinaplója

Devotio és desperatio, avagy az ismétlődés szerepe Tótfalusi Mentsége szerkezetének kialakulásában

Diétai durva magyar múzsa: Az 1825. évi országgyűlési “Diaetalis vers két felvonásban” csonkítatlan szövege

Dudith András könyvtára

Egy Balassi-versszak értelmezéséhez

Egy tévelygô Móricz-hôs, Báthory Gábor halála és többszöri eltemettetései

Fragmentumok Ányos Pál életrajzához

Gyöngyösi Christianus (PL)

Gyöngyösi István családi irodalomtörténésze: Gyöngyösy László

Gyöngyösi István költészetének poétikai-retorikai forrásvidéke

Gyöngyösi István vallomása a Wesselényi-perben

Gyöngyösi redivivus avagy a porábúl megéledett főnix

Gyöngyösi redivivus: Az új életre hozatott Gyöngyösi István. Csehy Zoltán beszélgetése Jankovics Józseffel

Gyöngyösi, a költő-filológus: Az új életre hozatott Chariclia szövegalakulása

Ifjú házas személy panaszolkodik férjének röstsége- és hidegségérül

Instrukció Draskovics Ádám és Erdődy Sándor gráci, és Draskovics Pál nagyszombati diákok számára

Ismeretlen panaszének a kuruckorból

István Gyöngyösi, the “Hungarian Ovid”

Kemény János versei és a halálával kapcsolatos alkalmi költemények

Kétes provenienciájú Bethlen Miklós-művek

Kisvárdai viszonyok: Telegdi Kata verses levele

Kölcsey Ferenc Hymnusának praetextusai Esterházy Pál leveleiben

“Küldöttem kegyelmednek egy epitalámiumot és egy genethliacumot”: Költészeti és életrajzi adalékok a neolatin poéta, Székelyhidi Nethlebiius/Nethlébius Mihály működéséhez

„madzsari-türki” módi erotika

Mészöly Miklós és a régi magyar irodalmi-kultúrtörténeti hagyomány (2019)

Négy archaikus ima

Önéletírás és történeti hitelesség – művészet és valóság viszonyának kérdése a Bethlen Miklós-levelezés tükrében

Pázmány Péter tanúvallatása egy hármas gyilkosságba torkolló gömöri határvillongás ügyében: Névtani és etnikai együttélés-történeti adalékok Ila Bálint Gömör megye monográfiájához

Pálóczi Horváth Ádám verse Ányos Pál haláláról

Polgárosodás és peregrináció

Régi magyar irodalmunk „viseletképe”

Román versszerző magyar versei (Michael Halics)

“Sok jámbor kévánja, ha e Szent Bibliát magyar nyelven láthatnája és olvashatnája”: magyar nyelvű Bibliák a korai újkorban

Széljegyzetek Babits Mihály Gyöngyösi-képéhez

Szeretők és házastársak: Misszilisek a szerelemről (esettanulmányok)

Szilágyi György (Sylvanus) angliai klasszika filológusi tevékenysége

The Image of the Turks in Hungarian Renaissance Literature

Thurzó Miklós levele Rimay Jánoshoz

Tinódinak híják mind ez országban

Tobias Stranovius erdélyi kapcsolatai

Tótfalusi Miklós a magyar ugaron. A betű elvetése

Udvarellenes tendenciák a 17. század eleji magyar költészetben

Vita (A magyar irodalom történetei kapcsán)

Vörösmarti Mihály és megtérése históriája

Wesselényi Ferenc nádor és a festő Spillenberger János. Egy főrangú temetés művészeti vonatkozásai és utóélete

Wesselényi Ferenc nádor nyelvi játéka

Wesselényi Ferenc nádor szemantikai érdeklődése

XVI–XVII. századi ráolvasások Máriássy József lógyógyászati kéziratában

Zrínyi Péter pálfordulása: A levelek és a vallomások énképéről